logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Πρόταση προς κάθε ενδιαφερόμενο! Ζητούμε: οι παρακάτω υπογράφοντες Έλληνες πολίτες το αναλογούν στον καθένα ανάλογα με τα δηλωθέντα εισοδήματά του ποσό άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης από τα κρατικά έσοδα των ετων 2005-7 υπέρ θρησκευτικών δογμάτων ποσό, να μας επιστραφεί.

Ζητούμενο: Χωρισμός κράτους και εκκλησίας τώρα

Πρόταση προς κάθε ενδιαφερόμενο!

Αξιότιμε κύριε ….

 

Επιτρέψτε μου το θάρρος, να ζητήσω την γνώμη σας για τα εξής:

Εάν τα παρακάτω ευσταθούν συνταγματικά ή κατά τις σχετικές υπερισχύουσες Ευρωπαϊκές συμβάσεις για τα ατομικά δικαιώματα ή πιθανόν να προωθούσαν πολιτικά την υπόθεση του χωρισμού κράτους εκκλησίας, θα άξιζε τον κόπο η οργάνωση της προτεινόμενης δράσης; Πολιτική σημασία νομίζω ότι θα αποκτήσει ανεξάρτητα της νομικής ευδοκίμησης της, εφόσον πάρει μεγάλη μαζικότητα, ώστε και με αυτόν τον τρόπο να προωθηθεί η υπόθεση του χωρισμού του κράτους από την εκκλησία.

Ο χωρισμός κράτους εκκλησίας, όρος απαραίτητος για την πρόοδο της Ελλάδας, πιθανολογώ ότι μπορεί να προωθηθεί και με την δικαστική διεκδίκηση της επιστροφής του αναλογούντα ποσού από τις άμεσες και έμμεσες κρατικές δαπάνες υπέρ των θρησκευμάτων από όσους Έλληνες πολίτες δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε τέτοιες δαπάνες, πράγμα που το επιβάλλει η συνταγματική διάταξη που καθορίζει σαν δικαίωμα και όχι σαν υποχρέωση την θρησκευτική επιλογή των πολιτών, όπως το ίδιο καθορίζουν και οι υπερισχύουσες διεθνείς διατάξεις για τα ατομικά δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες.

Αν λοιπόν δικαστήριο ελληνικό ή ευρωπαϊκό δεχτεί προσφυγή διεκδίκησης επιστροφής ποσού, μετά από απόρριψη του κ. Υπουργού, πιθανότατα θα ανοίξει ο δρόμος για νόμο που θα προβλέπει προαιρετική φορολόγηση υπέρ θρησκευμάτων, όπως πχ. στη Γερμανία, και έτσι μπορεί να επιταχυνθεί η πορεία προς τον χωρισμό κράτους-εκκλησίας.

Μια τέτοια κίνηση μπορεί να αρχίσει με ομαδικές αιτήσεις προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών για υπολογισμό των αναλογούντων άμεσων και έμμεσων εξόδων υπέρ θρησκευτικών δογμάτων και την επιστροφή σε καθένα από αυτούς που το ζητούν του αναλογούντα σε αυτούς ποσού. Αν είναι νομικά αναγκαίο να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα διεκδικούμενα ποσά, τότε με μια εκτίμηση των συνολικών άμεσων και έμμεσων δαπανών υπέρ θρησκευμάτων από κάθε είδους κρατικό προϋπολογισμό μπορεί με αναλογικό μερισμό με καθορισμένο μαθηματικό τύπο να παρακάμψει το πρόβλημα αυτό. Αν δεν είναι νομικά αναγκαία η διεκδίκηση συγκεκριμένου ποσού, να αφεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών η σχετική εκτίμηση του προς επιστροφή ποσού. Το ίδιο αν είναι νομικά παραδεκτό, δικαστήριο να αναγνωρίσει σαν ατομικό δικαίωμα του πολίτη την αξίωση του για μια τέτοια εκτίμηση, και να διατάξει το Υπουργείο Οικονομικών, αυτό να υπολογίσει και να επιστρέψει το σχετικό ποσό.

Ένα τέτοιο σχέδιο κειμένου ομαδικής αίτησης είναι το παρακάτω. Με την συνεχή συλλογή υπογραφών και την δημοσίευση της αίτησης θα αυξάνει συνεχώς ο αριθμός των ενδιαφερομένων και έτσι θα γίνει ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα. Αν μάλιστα το ξεκίνημα της συλλογής των υπογραφών γίνει από επώνυμους της δημόσιας ζωής, με την υποστήριξη κοινωνικών οργανώσεων και την κατάλληλη δημοσιότητα το αποτέλεσμα θα είναι ακόμη καλύτερο. Ένα επιτελείο ικανών δικηγόρων, μπορεί να καθοδηγεί την όλη κίνηση, ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

……………………………….

 

Σχέδιο κειμένου

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Από τα πάσης φύσεως κρατικά έσοδα, είτε του κρατικού προϋπολογισμού είτε άλλων πηγών κρατικής ιδιοκτησίας, δηλαδή από έσοδα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τους Έλληνες πολίτες, δαπανώνται χρήματα υπέρ της επικρατούσας θρησκείας αλλά ίσως και υπέρ άλλων θρησκειών, άμεσα για μισθοδοσία κληρικών, στρατιωτικών κληρικών, θεολόγων, έκδοση βιβλίων θρησκευτικών, χρηματοδότηση τελετών, κατασκευών κτηρίων, απαλλοτριώσεις εκτάσεων υπέρ δογμάτων κλπ, αλλά και έμμεσα όπως απαλλαγή από φορολογία των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, χρηματοδότηση των τόκων για κάλυψη ελλειμμάτων που προκαλούνται και από τέτοιου είδους έξοδα κλπ.

 

Όμως η θρησκεία, κατά το Ελληνικό Σύνταγμα αλλά και κατά τις υπερισχύουσες διεθνείς διατάξεις, αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση και επομένως επειδή το κράτος υλοποιεί συλλογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των πολιτών, δεν επιτρέπεται άμεσα αλλά ούτε και έμμεσα, ο εξαναγκασμός του πολίτη να χρηματοδοτεί οποιοδήποτε θρησκευτικό δόγμα μέσω των προς το κράτος υποχρεώσεων του, δηλαδή του πολίτη που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί, είτε αποδέχεται την επικρατούσα θρησκεία, είτε άλλο δόγμα, είτε δεν αποδέχεται θρησκευτικά δόγματα. Οι οποιεσδήποτε υπέρ θρησκειών δαπάνες, εφόσον η θρησκεία αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα και όχι υποχρέωση, πρέπει να βαρύνουν αποκλειστικά τους πιστούς της κάθε θρησκείας, που θα πρέπει μάλιστα να δηλώνουν ότι το επιθυμούν, παράλληλα με την πλήρη φορολόγηση των θρησκευτικών ιδρυμάτων. Αυτό συμβαίνει στις πιο αναπτυγμένες πολιτισμικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά χώρες της Γης με τις οποίες πρέπει να εναρμονιστεί και η Ελλάδα.

 

Για τους παραπάνω λόγους

Ζητούμε

οι παρακάτω υπογράφοντες Έλληνες πολίτες το αναλογούν στον καθένα ανάλογα με τα δηλωθέντα εισοδήματά του ποσό άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης από τα κρατικά έσοδα των ετών 2005-7 υπέρ θρησκευτικών δογμάτων ποσό, να μας επιστραφεί, ή να δοθεί στην οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα και του λοιπού να γίνεται αυτόματα η παραπάνω επιστροφή χωρίς νέα αίτησή μας, εφόσον δεν γνωστοποιήσουμε με νέα ατομική δήλωση προς την οικονομική εφορία ότι επιθυμούμε την υπέρ δογμάτων φορολόγησή μας.

Εφόσον εν τω μεταξύ προωθηθεί ο συνταγματικός χωρισμός κράτους-εκκλησίας ή νομοθετηθεί η αποδέσμευση από τον κρατικό προϋπολογισμό κάθε δαπάνης υπέρ δογμάτων, παραιτούμαστε από την διεκδίκησή μας αυτή.

Η εκτίμηση του διεκδικούμενου ποσού από τον καθένα από εμάς γίνεται με τον μαθηματικό τύπο: (Διεκδικούμενο ποσό)=(φόρος εισοδήματος+ΜέσοΦΠΑxΔηλωθένΕισόδημα)x(σύνολο υπέρ δογμάτων δαπανών) /(Σύνολο κρατικών δαπανών).

{backbutton}