logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Aναθεματισμοί κατά των ΕΛΛΗΝΩΝ  
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες ψέλνονται αναθεματισμούς κατά των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ μας. Αυτό γίνεται κάθε Κυριακή της ορθοδοξίας επί 1166 χρόνια.

Το κείμενο των αναθεματισμών είναι ένα μικρόν απόσπασμα από το «Συνοδικό της Οικουμενικής Συνόδου» που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 843 μαχχ η οποία Σύνοδος επικύρωσε το τέλος της ταραχώδους περιόδου δύο αιώνων εικονομαχίας και απεφάσισε την αναστήλωση των εικόνων στους ορθόδοξους Ναούς. Το Συνοδικό αυτό συντάχθηκε επί τη ευκαιρία της αναστηλώσεως των εικόνων, που έγινε από τους Αυτοκράτορες Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ και της μητέρας του Θεοδώρας, επί του Πατριάρχου Μεθοδίου. Μέσα στις πάνω από δέκα πυκνογραμμένες σελίδες του, και σε 123 κεφάλαια, μακαρίζονται όσοι συνέβαλαν στη νίκη της ορθόδοξης πίστης, ενώ αναθεματίζονται αυτοί που την πολέμησαν και οι ιδέες τους δηλαδή εικονομάχοι, μονοφυσίτες, μονοθελίτες, αρειανιστές και άλλοι «αιρετικοί».

Οι αναθεματισμοί

Το κείμενο των αναθεματισμών έχει ως εξής:

1. Τοις ευσεβείν μεν επαγγελομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη Ορθοδόξω και Καθολική Εκκλησία, περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν, Ανάθεμα τρείς

2. Τοις την μωράν των έξωθεν (=Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις, και δια τούτο, ανάστασιν, κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν, Ανάθεμα τρείς

3. Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και Καθολικών Συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων Πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντες, ως αλλότριοι της Καθολικής Εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον, και ρυπαράν περιουσίαν, κρείττονες εισί κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε, κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα, πλημμελησάντων, Ανάθεμα τρείς

4. Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι, και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις, εγκειμένοις, ώστε και ετέρους, ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς, ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως, Ανάθεμα τρείς

5. Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς πλάσιν μεταπλάττουσι, και τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις, και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα και ως Ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς, Ανάθεμα τρείς

6. Τοις δεχομένοις και παραδιδούσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα, ότι τε προΰπαρξις εστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν οτι τέλος εστι της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια των τοιούτων λόγων την Βασιλείαν των Ουρανών λυομένην πάντως και παράγουσαν εισάγουσιν, ήν αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, παρέδοτο, και δια πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν, ότι και η Κόλασις ατελεύτητος, και η Βασιλεία αΐδιος, δια των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γενομένοις, Ανάθεμα τρείς

7. Έτι, τοις αυτοίς φρονούσι και λέγουσι, κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν, και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως, και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν. κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν. Άκτιστος δε, άκτιστον χαρακτηρίσει ουσίαν καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσιν εις αθεΐαν παντελή περιπίπτειν και την Ελληνικήν μυθολογίαν, και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των Χριστιανών Πίστει προστριβομένοις. μη ομολογούσι δε, κατα τας των Αγίων θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος, Ανάθεμα τρείς

Ας μην ξεχνάμε

Και ενώ οι αναθεματισμοί, αφορούσαν τους εικονομάχους, μονοφυσίτες, μονοθελίτες, αρειανιστές και άλλους «αιρετικούς», τελικά κατέληξαν να αναφέρεται αποκλειστικά στους Έλληνες! Πέραν αυτού:

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι αναθεματισμούς ψάλουν ΜΟΝΟΝ κατά των Ελλήνων και δεν έχω ακούσει αναθεματισμούς της ορθοδοξίας ούτε κατά άλλων λαών οπαδών άλλων θρησκειών π.χ. κατά των Ιαπώνων η των Κινέζων η Ινδών οι οποίοι είναι οπαδοί πολυθεϊστικών θρησκειών ούτε κατ’ άλλων λαών οι οποίοι κατάσφαξαν τους Έλληνες π.χ. τους Τούρκους, τους Ρωμαίους, τους Γότθους (Αλάριχο) κλπ.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι κανένας ορθόδοξος ιερέας εκτός Ελλάδος (π.χ. Βούλγαρος, Ρώσος κλπ) δεν αναθεματίζει τους Έλληνες την Κυριακή της Ορθοδοξίας όπως με πληροφόρησε κάποιος Έλληνας. Την πληροφορία αυτήν προσπαθώ να την διασταυρώσω. Βέβαια τους Βούλγαρους, τους Ρώσους κλπ κι αν ακόμα αναθεματίζουν τους Έλληνες αυτό δεν θα τους ενοχλεί είτε επί προσωπικού επιπέδου είτε επί εθνικού αφού δεν είναι Έλληνες! Ίσως μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών (αν το κάνουν) θα το κάνουν με ευχαρίστηση! Συνεπώς ΜΟΝΟΝ οι ορθόδοξοι ιερείς εντός της Ελλάδος αναθεματίζουν τους Έλληνες και μάλιστα ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ. Αυτό σημαίνει ότι μόνον οι εντός της Ελλάδος ιερείς τρέφουν μίσος και κακία κατά των αρχαίων μας Ελλήνων προγόνων την οποία τρέφουν και εκτρέφουν από γενιά σε γενιά!

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι αναθεματισμούς και αφορισμούς έκανε η ορθοδοξία κατά πολλών αξίων τέκνων της Ελλάδος π.χ. τους Κολοκοτρωναίους (ιδέ περιοδικό ΔΑΥΛΟΣ, τεύχος 267), τον Αλέξαν­δρο Υψηλάντη και τους επαναστάτες του 1821 (οι οποίοι αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη πατρίδα), τον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, τον γίγαντα της λογοτεχνίας και φιλόσοφο Νίκο Καζαντζάκη κλπ.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι τον εγκληματία ρωμαίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος προσέφερε πολιτική κάλυψη στην ορθοδοξία, τον ανακήρυξαν «άγιο» και μέγα και ισαπόστολο, ενώ τον φιλόσοφο αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος προσέφερε πολιτική κάλυψη στους Έλληνες τον χαρακτήρισαν «παραβάτη» και τον δολοφόνο του χριστιανό Μερκούριο τον ανακήρυξα «άγιο».

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι τους ελάχιστους ιερείς π.χ. τον Παπαφλέσσα και τον Αθανάσιο Διάκο οι οποίοι όχι μόνον πολέμησαν ηρωικά για την ελευθερία της Ελλάδος και έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν, την ζωή τους, δεν τους αγιοποίησαν. Μάλιστα τον Παπαφλέσσα τον διέβαλαν επιπλέον (ΔΑΥΛΟΣ, τεύχος 267).

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι Το ιερατείο της ορθοδοξίας, δεν γνωρίζω αν αυτό ισχύει για όλους ή για ορισμένους, λέγουν ότι είναι πρώτα χριστιανοί και κατόπιν Έλληνες (π.χ. ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρήστου με επιστολή του στο περιοδικό Δαυλός) και το Έλληνες το προσθέτουν γιατί είναι πολίτες ενός κράτους που λέγεται Ελλάς, ενώ την εποχή που ήμασταν υπό ρωμαϊκή κατοχή και κατόπιν υπό τουρκική έλεγαν ότι είναι μόνον χριστιανοί (π.χ. ο Σχολάριος είχε πει στον Μωάμεθ τον Πορθητή ότι είναι μόνον χριστιανός ….)! Φαίνεται ότι το «Έλληνες» το θεωρούν μίασμα και αν μπορούσαν να το απαρνηθούν πλήρως θα το έκαναν με μεγάλη τους ευχαρίστηση αφού τους Έλληνες τους κατασυκοφαντούν όπως φαίνεται από τα sites του Ανώνυμου Απολογητή κατωτέρω.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι ο κάθε λαός έχει ρίζες και οι ρίζες ημών των Ελλήνων εκτείνονται προς την αρχαία Ελλάδα στους έλληνες προγόνους μας και τους πατέρες μας Πλάτωνα, Πυθαγόρα, Ορφέα, Αριστοτέλη κλπ δηλαδή αυτούς τους οποίους την Κυριακή της Ορθοδοξίας οι εβραιοχριστιανοί τους αναθεματίζουν ενώ παράλληλα προσπαθούν να μας πείσουν ότι πατέρες μας είναι οι πατέρες των Εβραίων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ (π.χ. στην γαμήλια τελετή κατά την οποία ο παπά εύχεται να τεκνοποιήσει όπως στείρα Σάρα).

Γιατί αναθεματίζουν τους Έλληνες;

Είναι ακατανόητο, εκ πρώτης όψεως, να αναθεματίζουν εμάς τους Έλληνες επί 1164 χρόνια (από το 843 μαχχ έως σήμερα) για την νίκη τους κατά των εικονομάχων, μονοφυσιτών, μονοθελιτών, αρειανιστών και άλλων αιρετικών όπως λέγουν με την βοήθεια του Γιαχβέ. Συνεπώς το μένος της Ορθοδοξίας στρέφεται ΜΟΝΟΝ κατά του Ελληνισμού και δικαιολογημένα αναρωτιόμαστε: Γιατί αυτό το μίσος της Ορθοδοξίας αποκλειστικά κατά του Ελληνισμού;

Για να γίνει κατανοητό γιατί η Ορθοδοξία (ως η ορθή δόξα του θεού Γιαχβέ) αναθεματίζει τον Ελληνισμό, πρέπει να κατανοήσουμε τι αντιπροσωπεύει ο μοναδικός θεός των ορθοδόξων εβραιοχριστιανών, ο Γιαχβέ, και τι αντιπροσωπεύουν οι θεοί των Ελλήνων και οι Έλληνες.
Ο Θεός Γιαχβέ.

Ο θεός-Γιαχβέ, ο οποίος είναι μοναδικός θεός των εβραίων και των χριστιανών:

Είναι ρατσιστής αφού έχει περιούσιο λαό, είτε λέγονται εβραίοι (Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Ζ’, εδάφια 1-16) είτε εβραιοχριστιανοί.

Έχει δολοφονική μανία αφού εμπνέει τους οπαδούς του να διαπράττουν εγκλήματα (Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Κ’, εδάφια 16-17 και ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφάλαιο ΛΑ’, εδάφια 1, 2, 7, 15, 17 κλπ). Αλλά και οι χριστιανοί εκδήλωσαν έμπρακτα ανάλογη συμπεριφορά όταν απέκτησαν κρατική εξουσία, πράγμα που σημαίνει ότι υπό τις εμπνεύσεις του θεού Γιαχβέ κατά τον σκοτεινό Μεσαίωνα συνέστησαν εκκλησιαστικά δικαστήρια και βασάνιζαν και έκαιγαν στην φωτιά ανθρώπους, έκαιγαν βιβλιοθήκες, κατέστρεψαν έργα τέχνης και τα ιερά άλλων θρησκειών.

Εμπνέει την μαύρη μαγεία, γιατί υπό τις εμπνεύσεις αυτού του θεού οι χριστιανοί έχουν στα τυπικά τους τελετές αφορισμών και αναθεματισμών που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά τελετών μαύρης μαγείας.

Επομένως αυτός ο Θεός Γιαχβέ δεν είναι ο δημιουργός τους Σύμπαντος αλλά είναι το πνεύμα του κακού και θεός του σκότους.

Συμπέρασμα:

Ο Θεός Γιαχβέ έχει ως μόνον εμπόδιο για την παγκόσμια επικράτησή του στον πλανήτη Γη τους Έλληνες και τους εκτός Ελλάδος ιδεολογικά Έλληνες οι οποίοι είναι παιδιά του Φωτός (θεού Απόλλωνος) και κληρούχοι της Σοφίας. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες, κατ’ επιθυμία του Γιαχβέ, πρέπει να συκοφαντηθούν και να εξοντωθούν και αυτό έπραξαν και πράττουν ακόμα και σήμερα οι οπαδοί του.

Σχετικά με την ορθοδοξία σας συνιστώ να μελετήσετε το βιβλίο του Γεωργίου Καρανικόλα με τίτλο «ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ, Η ΣΥΜΦΟΡΆ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» έκδοση Θουκυδίδης, που βασίζεται σε τεκμήρια. Επίσης και το βιβλίο του Βασίλη Μισύρη με τίτλο «ΤΑ ΑΓΙΑ ΡΕΜΑΛΙΑ, βιβλιοπωλείο Νέα Θέση.


lykofron.wordpress.com